Home 기술자료 유사강종표

유사강종표

구분 세아창원특수강 세아베스틸 두산중공업 JIS외 AISI외 유사강종
플라스틱
금형강
TP1 TP1 HP1A S55C
mod.
1050
mod.
KTSM21
TP4 TP4 HP4A SCM440
mod.
4140
mod.
DTSM31
TP4M TP4M HP4AM SNCM
mod.
P20
mod.
KTSM3M
SMAT F   DP10 NAK80  
SMAT E   DPX1 NAK-PRM/CENA G P20 ESR XPM ESR 
SMAT V   HEMS-A1 S-STAR SUS420
mod.
STAVAX

구분 규 격
JIS AISI AICHI  KAWASAKI KOBE SANYO SUMITOMO DAIDO KOSHUHA HITACHI MITSUBISHI ASSAB BOHLER
냉간금형용강 SK105 W1-10 SK3     QK3   YK3 K3 YC3     K990
SKS93   SK301     QKSM   YK30 K3M YCS3      
SKS3   SKS3     QKS3   GOA KS3 SGT     K460
SKD1 D3 SKD1     QC1   DC1 KD1 CRD     K100, K107
SKD11 D2 SKD11     QC11   DC11 KD11 SLD     K105, K110
SKD11
(改)
  AUD15     QCM8   DC53 KD11S, KD21 SLD8     K340
합금공구강 SKD61 H13 SKD61   QD61  DHA
DHA1
KDA DAC HD21AX  W302
SKD61
(改)
        QDA61 SDH3
SDH4
SDH43
SDH52
DHA2
DH21
KDA1
KDA1S
DAC3
DAC10
     
            DH31-S KDA5 KDA55      
SKD62 H120 SKD62     QD62  DH62 KDB DBC   W303
SKT4  SKT4A     QT41  GFA KTV DM HD13
HD13T
 W500
SKT4(改)  AUD60     QDT SDH21
SDH23
GF78 KTV2 YHD28   
프리하든강 SC係 1055 AUK1 RSM55 KTSM21
KTSM2A
KTSM22
U2000
  SD10
SD17
SD18
PDS1
PXZ
KPM1
KPMAX
       
SCM係 4140 AUK11 SCM440 KTSM31
KTSM3A
U3000
  SD61 PDS3 KPH25K        
SCM(改) P20   KTSM3M   SD70
SD100
PX5
PX7
KPM30 HPM2
HPM7
 PLAMAX
IMPAX
M200
M201
M238
SUS係 420      S-STAR 420M HPM38  STAVAX M300
M310
M330
SUS係
(쾌삭)
      G-STAR  HPM77  RAMAX-S M314
SUS係 S17400    QSH6  NAK101 U630 PSL  CORRAX N700
SKD61
(改)
H13 AUD61   QD6F  DH2F KDASS FDAC  ORVAR-S W302
 P21   KTSM40EF
KTSM40E
PCM40  NAK55
NAK80
KAP65
KAP88
HPM1
HPM50
CENA1
  M261
퀜칭 · 템퍼링강 SKD11
(改)
D2 AUD11  KDA181
(분말)
QCM8  PD613 KD11 HPM31  SLEIPNER
RIGOR
CALMAX
K105
K110
K340
SUS(係)
440C
440C   KAS440
(분말)
QPD5
SPC5
(분말)
 SUS440C
DEX-P1
(분말)
KSP2 SUS440C
ZDP282
(분말)
 ELMAX M340
M390
SUS(係)
420
      S-STAR
G-STAR
KSP1 HPM38
HPM77
R420 STAVAX M310
M330

구분 KS JIS AISI/SAE DIN
탄소강 SM10C S10C 1010 CK10 / C10
SM12C S12C 1012 
SM15C S15C 1015 CK15 / C5
SM17C S17C 1017 
SM20C S20C 1020 CK22 / C22
SM22C S22C 1023 CK22 / C22
SM25C S25C 1025 CK25 / C25
SM28C S28C 1029 
SM30C S30C 1030 CK30 / C30
SM33C S33C  
SM35C S35C 1035
1037
CK35 / C35
SM38C S38C 1038 
SM40C S40C 1039
1040
CK40 / C40
SM43C S43C 1042
1043
 
SM45C S45C 1045
1046
CK45 / C45
SM48C S48C  
SM50C S50C 1049 CK50 / C50
SM53C S53C 1050
1053
 
SM55C S55C 1055 CK55 / C55
SM58C S58C 1060 CK60 / C60
합금강 SCr415
(Scr21)
KS와 동일    
SCr420
(SCr22)
5120 20 Cr 4
SCr430
(SCr2)
5130
5132
34 Cr 4
SCr435
(SCr3)
5135 34 Cr 4
37 Cr 4
SCr440
(SCr4)
510 37 Cr 4
41 Cr 4
SCr445
(SCr5)
5147  
SCM415
(SCM21)
   
SCM420
(SCM22)
   
SCM421
(SCM23)
   
SCM430
(SCM2)
4130  
SCM435
(SCM3)
4135
4137
34 CrMo 4 
SCM440
(SCM4)
4140
4142
42 CrMo 4
SCM445
(SCM5)
4145
4147
 
SCM822
(SCM24)
   
SNCM220
(SNCM21)
8165
8617
8620
8622
 
SNCM420
(SNCM23)
4320  
SNCM439
(SNCM8)
4340  
SNCM447
(SNCM9)
   
SNCM616
(SNCM26)
   
SNCM630
(SNCM5)
   
SCr415H
(SCr21H)
   
SCr420H
(SCr22H)
5120H 20 Cr 4
SCr430H
(SCr2H)
5130H
5132H
34 Cr 4
SCr435H
(SCr3H)
5135H 34 Cr 4
37 Cr 4
SCr440H
(SCr4H)
5140H 37 Cr 4
41 Cr 4
SCM415H
(SCM21H)
   
SCM420H
(SCM22H)
   
SCM435H
(SCM3H)
4135H
4137H
34 CrMo 4
SCM440H
(SCM4H)
4140H
4142H
42 CrMo 4
SCM445H
(SCM5H)
4145H
4147H
 
SCM822H
(SCM24H)
   
SNCM220H
(SNCM21H)
8617H
8620H
8622H
 
SNCM420H
(SNCM23H)
4320H  
스프링강 SPS1 SUP3 1075
1078
 
SPS3 SUP6  
SPS4 SUP7 9260 
SPS5 SUP9 5155 55 Cr 3
SPS5A SUP9A 5160 
SPS6 SUP10 6150 50 CrV 4
SPS7 SUP11A 51B60 
SPS8 SUP12 9254 54 SiCr 6
SPS9 SUP13 4161 
쾌삭강 SUM11 KS와 동일 1110 
SUM12 1108 
SUM21 1222 
SUM22 1213 9 SMn 28
SUM22L 12 L 13 9 SMnPb 28
SUM23 1215 
SUM23L 
SUM24L 12 L 14 9 SMnPb28
SUM25  9 SMn 36
SUM31 1117 15 S 10
SUM31L  
SUM32  
SUM41 1137 
SUM42 1141 
SUM43 1144 
베어링강 STB1 SUJ1 51100 
STB2 SUJ2 52100 100 Cr 6
STB3 SUJ3 (ASTM) A485
Grade-1
 
STB4 SUJ4  
STB5 SUJ5  
공구강 STD1 SKD1 D3 X210Cr12
STD11 SKD11 D2 1.2379
STD12 SKD12 A2 
STS4 SKD4  
STD5 SKD5 H21 
STD6 SKD6 H11 X38CrMoV51
STS61 SKD61 H13 1.2344
STD62 SKD62 H12 
STF4 SKT4  55NiCrMoV6
STS3 SKS3  
STC3 SK3 W 1-10 C 105 W 1
SKH51 KS와 동일 M2 S 6-5-2
SKH55  S 6-5-2-5
SKH59 M42 S 2-10-1-8
스테인리스강 STS304 SUS304 304 X5CrNi1810
STS304L SUS304L 304L X2CrNi1911
STS316 SUS316 316 X5CrNiMo17122
STS316L SUS316L 316L X5CrNiMo17132
STS420J2 SUS420J2 420 X30Cr13
STS440B SUS440B 440B 
STS440C SUS440C 440C 
STS430 SUS430 430 X6Cr17
STS630 SUS630 630 

(주)용진스테코   대표이사 문순영
주소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 14(시화공단 4바 101-1)    TEL : 031-363-2300 /    FAX : 031-319-8615

Copyright ⓒ YONGJIN STECO Co., Ltd. All Rights Reserved.