Home 고객센타 설비현황

설비현황

구분 제원(W x H x L) 기기명칭 대수
Horizontal Band
Sawing M/C
360 x 360 HFA360A 2
450 x 450 HFA-450 4
450 x 450 HFA-450NS 2
460 x 460 H-460HF 2
460 x 460 H-460HFA 3
460 x 460 NC-460CT Ⅱ 1
460 x 460 S-460HF 1
500 x 500 H-500HFNC 1
520 x 520 HFA-520 2
530 x 530 EPC530 1
560 x 560 H-560HFA 11
620 x 620 H-620HANC 1
700 x 560 H-7056HF 1
700 x 700 HS-700CNC 2
750 x 750 HFA-750 1
800 x 700 H-8070HFA 2
1000 x 1000 H-1010H 2
1100 x 1100 H-1100HANC 2
1300 x 1300 H-1300 2
1700 x 1300 H-1713 1
1800 x 1400 H-1814 1
1800 x 1600 H-1816 2
2200 x 1600 H-2216 1
Vertical Band
Sawing M/C
1700 x 1700 x 3500 VBS-1818 1
1700 x 1800 x 3500 VBS-1818 1
500  x  300  x 5500 양두버티컬 1
Circular
Sawing M/C
Ø15 x 65 P-65B 2
Ø15 x 70 NHC-070NC 1
Ø20 x 105 NHC-100NA 1
Ø20 x 110 AP-110 1
Ø 100 x 180 NHC-180NB 1
 
용진STECO  전경
(주)용진스테코   대표이사 문순영
주소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 14(시화공단 4바 101-1)    TEL : 031-363-2300 /    FAX : 031-319-8615

Copyright ⓒ YONGJIN STECO Co., Ltd. All Rights Reserved.